Alkohol och äldre

”Farmor på fyllan”

Förebygg och behandla ohälsosam alkoholkonsumtion bland äldre, särskilt mot kvinnor i Jämtlands län.

Arbetet med Alkohol och Äldre är mest känd för ”Farmor på fyllan”, ett koncept som skapades av Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), som rör äldre kvinnor och hälsoriskerna med kombinationen alkohol och läkemedelskonsumtion.

Mot den bakgrunden har primärvården, länets äldreomsorg och socialtjänsten påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med studieförbunden, pensionärsorganisationerna, kyrkan och andra organisationer i länet.

Syftet är att äldre ska få den vård och omsorg som de behöver, erbjudas olika aktiviteter och att medarbetare ska få stöd i att utföra sitt arbete med god kvalitet.

Kommuner och Region Jämtland Härjedalen har ansvar för såväl vård, omsorg och rehabilitering men även förebyggande insatser. För att förstärka det förebyggande arbetet ytterligare är det av största vikt att de frivilliga/idéburna organisationerna kompletterar det med hälsofrämjande inriktning för åldersgruppen med tydligt inslag om alkoholkonsumtionens risker när man blir äldre.

Det samlade arbetet med alkohol och äldre ska därmed ses som en del i kommunernas och regionens arbete för Trygg säker hemma och God och Nära vård.

Läs mer

Alkohol och äldre Alkoholen och samället 2019

NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle

(NASP) Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention.

MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

Svensk demenscentrum SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet.

Även äldre har ont i själen Goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa.

Äldre, psykisk hälsa Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar.

Om psykisk hälsa – Sveriges kristna råd Filmer mm.

Kunskapsguiden Om psykisk hälsa hos äldre personer.

På tal om ålder Psykiskt välbefinnande oavsett generation.

När blir alkohol ett problem – och för vem? Reflektionsmaterial om alkohol och äldre riktat till personal inom äldreomsorgen (FOU NESTOR).

Att förebygga ohälsosam alkoholkonsumtion Utskrivbar informationsbroschyr som PDF-fil