Folkomröstning

Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:

•  Den demografiska förändringen syns i gatubilden
•  Den återspeglas också i statistik
•  Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.

Sverige ha blivit “ett mångkulturellt samhälle”. Oavsett man finner detta bra eller dåligt kan man var demokrat.
NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ:
• JA till en kursomläggning – där svenska intressen sätts i förgrunden.
• NEJ till en kursomläggning – fortsättning av den hittills förda invandringspolitiken.

Nedan skriver du under om du vill att en nationell folkomröstning ska äga rum. I den ska folket få rösta om Sverige bör fortsätta ta emot storskalig invandring av människor som inte kan eller vill försörja sig själva, som inte är efterfrågade på arbetsmarknaden, och/eller saknar reella asylskäl.

Initiativet är partipolitiskt oberoende

Alla som är intresserade av ödesfrågan och vill ha ett slut på den exempellösa invandringen som den ser ut, och är för en folkomröstning i sakfrågan, är välkomna att skriva under.

Lägg om kursen!

Svensk invandrings- och flyktingpolitik har havererat.

• Å 2012 var ett rekordår, med 111.000 uppehållstillstånd. Jämfört med andra västländer har Sverige en väsentligt större invandring.

• Bara en minoritet av dem som blir kvar i Sverige efter att ha sökt asyl är flyktingar, med konstaterade skyddsbehov. I de flesta fall visar man inte upp några pass, och vederbörandes identitet är oklar.

• Även de som fått avslag på sin asylansökan stannar kvar i Sverige. I massmedia kallas de “papperslösa” och de åtnjuter sociala förmåner som bidrag, skolgång och sjukvård.

• De flesta utlänningar som får uppehållstillstånd i Sverige är anhöriginvandrade. Till skillnad från andra länder ställer Sverige inga krav på att invandrare som tar hit anhöriga kan försörja dem.

• Arbetskraftsinvandringen har till stor del gällt okvalificerad arbetskraft, där arbetslösheten redan är hög i Sverige.

• Inga obligatoriska hälsokontroller görs av dem som får stanna i Sverige.

• Inga åldersbestämningar görs av unga asylsökande, de som i propagandan benämns “ensamkommande flyktingbarn”.

• Andelen icke förvärvsarbetande bland svenskar i åldrarna 20-65 år var år 2011 ca 15 procent. För utomeuropeiska invandrare var andelen 50 procent.

• Utrikes födda utgjorde 14% av Katrineholms befolkning år 2011, men konsumerade 67% av kommunens försörjningsstöd. Samma mönster finns i många kommuner.

• Unga asylsökande kan kosta 6.000 kr/dygn eller mer.

• Invandringens totala kostnader uppgår till mer än 100 miljarder kr/år.

Vi kräver att svensk invandrings- och flyktingpolitik läggs om:

• behandling av asylansökan endast vid gränsen, för personer som visar upp sina pass och resehandlingar

• regel ska vara tillfälliga, inte permanenta, uppehållstillstånd

• omedelbar avvisning av personer utan uppehållstillstånd i Sverige

• sjukdom ska inte vara grund för uppehållstillstånd i Sverige

• försörjningsansvar för den som tar hit anhöriga

• obligatoriska hälsokontroller inför ansökan om uppehållstillstånd i Sverige