Välkommen till folkrörelsen Värmlandsgruppen 14-7


Vi  tål inte fler lögner, att bli exkluderade och behandlade som obekväma för att vi talar sanning. Vi kräver demokratisk ordning och samma rättigheter åt alla på lika villkor. Inte heller vill vi få några sanningar undanhållna, vare sig av politiker eller massmedia. Ingen grupp, person, etnicitet, religion eller politik är mer skyddsvärd än någon annan eller ska särbehandlas vare sig i positiv eller negativ mening – vi tar samma hänsyn till alla efter ärliga förutsättningar och arbetar för att auktoriteter ska följa exemplet.

Föreningen stödjer sig i första hand på Folksuveränitetsprincipen i Regeringsformen som är ett fundament för demokratibegreppet om att all offentlig makt skall utgå från folket.

Föreningen stödjer sig också på två av Sveriges grundlagar: Tryckfrihetsförordningen från 1949 som ska garantera ”fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning” för alla medborgare, samt Yttrandefrihetsgrundlagen som sedan 1991 slår fast att ”alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar”.

Föreningens mål är att mobilisera lokalt och med tiden riksomfattande stöd och beskydd i de allt vanligare förekommande fall som medborgerliga rättigheter och intellektuell frihet kränks och utsätts för grupptryck, utpressning och vuxenmobbning i och av ett politiskt motiverat maktmissbruk.

Åsiktsförtryck ska motverkas och absolut nödvändig attitydförändring tillbakavändas och genomdrivas.
Detta görs genom opinionsbildande arbete, information, markerande demonstrationer, undersökande journalistisk verksamhet, öppna möten, och i samarbete med likasinnade föreningar och organisationer.
Undantagna samarbete är politiska partier, då folkrörelsen är politiskt transparent och detta med hänsyn till medlemmarnas inga och eventuellt privata hållna och  från varandra olika politiska sympatier. Allt är politik, men utan åsiktstolerans som plattform finns ingen demokratisk opinionsutveckling kvar. Vi reagerar på politik, men har ingen egen.

Alla är välkomna i egenskap av enskilda individer som inte har något intresse för partipolitisk påverkan i  sitt föreningsengagemang. Det är också ett helt och hållet partipolitiskt neutralt bemötande vi förväntar oss av vår omgivning.

Kuriosa: den franska revolutionen inleddes med bildandet av den första nationalförsamlingen 1789 och stormningen av Bastiljen den 14 juli samma år. Frankrikes nationaldag, och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799.
14 juli 2012 gjorde Grumsgruppen (tillfällig, oorganiserad grupp) en aktion i protest mot kommunalt maktmissbruk i Grums, där man avsåg göra ett  boende för ”ensamkommande barn” av redan bebodda lägenheter och motarbetade en folkomröstning som invånarna ville ha för att behålla skolor.  Värmlandsgruppen inspirerades  och beslöt bilda en förening. Därav siffrorna – datumet – i Värmlandsgruppens namn.